Chcete dostávat aktuální informece e-mailem ?
Zaregistrujte se >>

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY


Miroslava Róthová

se sídlem:
Podmokelská 3/28
40007 Ústí nad Labem – Krásné Březno

 

identifikační číslo: 02261324 - Nejsme plátci DPH
Firma je registrována u MÚ Ústí nad Labem pod čj. MKH/3804/2013/MAG/3
 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.nahradnidil.cz

 

1. Uzavření kupní smlouvy

Nabídka zboží v rámci našeho internetového obchodu je prezentací nabízeného a

prodávaného zboží našich obchodních patrnerů, a sama o sobě není návrhem na uzavření

kupní smlouvy. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je až řádně vyplněná objednávka

zákazníka (kupujícího). Smluvní vztah vzniká mezi zákazníkem a našim obchodním

partnerem uvedeným u každého prezentovaného výrobku. Tento obchodní partner je od

okamžiku přijetí objednávky jediným a výlučným subjektem zodpovědným za prodej a

dodání zboží zákazníkovi. Ceny v internetovém obchodě se mohou průběžně měnit.

Uvedená cena zboží je platná v okamžiku odeslání objednávky. Uvedené ceny zboží jsou

konečné - nejsme plátci DPH.

V tomto obchodě je prodáváno výhradně nové zboží a záruční doba je dle zákona 24

měsíců.

Po přijetí Vaší objednávky Vám bude obratem odesláno e-mailem potvrzení o jejím přijetí.

Toto potvrzení o přijetí Vaší objednávky je však pouze informativního charakteru a není

akceptací (přijetím) Vašeho návrhu na uzavření kupní smlouvy.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li

smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které upravují tyto obchodní podmínky,

občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně

spotřebitele (č. 634/1992 Sb., v platném znění). Je-li smluvní stranou - kupujícím -

podnikatel (osoba, která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s

těmito výrobky nebo službami), řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky a

které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., v platném znění.
 

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím tohoto internetového obchodu jsou

závazné. Objednávku je možno vytvořit i bez registrace zákazníka. Objednávku je možno vytvořit i prostřednictvím emailu či telefonicky. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, i záručními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Celé textové znění Obchodních podmínek obdrží kupující ihned jako přílohu emailové zprávy bezprostředně po vytvoření objednávky.

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí

objednaného zboží kupujícím. Smlouva se uzavírá výhradně v českém jazyce.

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných

údajů a náležitostí. Jestliže zákazník bezprostředně po vyplnění objednávkového formuláře zjistí, že některý údaj zadal chybně, nechť nás kontaktuje emailem nebo telefonicky, abychom údaje opravili ještě před odesláním zboží.

4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny.

3. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle §53 odst. 6 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14ti

dnů od převzetí zboží. Chce-li tak kupující učinit, musí zaslat zboží včetně dokladu o

zakoupení zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání) neponičené, bez známek

užívání nebo opotřebení v originálním obalu a s kompletním obsahem (s návodem,

záručním listem a kompletním příslušenstvím). Po obdržení vráceného zboží, prodávající

kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku převodem na účet, a to do 14-ti dnů od obdržení

zboží. Číslo účtu kupující musí uvést prodávajícímu písemnou formou. Právo odstoupení

od smlouvy ve 14-ti denní lhůtě má pouze spotřebitel, tedy nikoli firma nebo

podnikající osoba, která zboží zakoupila na IČO.
 

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího:

Odstoupení od smlouvy bez udání důvodu (§ 53 odst. 7 občanského zákoníku) – je-li

kupující spotřebitel a byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku,

má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od

převzetí plnění. Tuto skutečnost je povinen kupující sdělit vhodným způsobem, nejlépe emailem

nebo písemně prodávajícímu, kde by měl uvést i bankovní spojení pro vrácení

uhrazené ceny. Tuto cenu se prodávající zavazuje vrátit do 14 dnů od doručení

odstoupení od smlouvy, předpokladem je však doručení zboží, které bylo předmětem

smlouvy. Vrácené zboží musí být kompletní včetně veškerého příslušenství,

nepoškozené, bez známek opotřebení a nejlépe v originálním nepoškozeném obalu.

Jestliže je vrácené zboží poškozené, nebo nekompletní, prodejce si vyhrazuje právo

takové zboží nepřevzít, anebo naúčtovat kupujícímu náklady nutné k vynaložení na

uvedení zboží do původního stavu před prodejem. U elektrických součástek jevících

známky použití a zapojení pak náklady na odzkoušení a proměření dané součástky, za

účelem ověření její funkčnosti.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží

prodávajícímu.
 

Vracené zboží je nutno odeslat zpět na adresu uvedenou v kupní smlouvě.

Zboží zaslané na dobírku prodávající nepřevezme.
 

V případě, že Kupující zboží nepřevezme ani neodstoupí od smlouvy v souladu s těmito

obchodními podmínkami, má Prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním

zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které Prodávajícímu z důvodu

nepřevzetí zboží Kupujícím vzniknou. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího

nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce,

je Kupující povinen uhradit náklady s tím spojené.
U nepřevzetí zboží k osobnímu odběru žádné náklady nevznikají.
 

4. Práva a povinnosti prodávajícího

1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v co

nejkratším možném termínu a dodat jej na adresu kupujícího. V případě, že zboží nelze

dodat vzhledem k jeho momentální nedostupnosti na trhu, je prodávající povinen o tomto

neprodleně informovat kupujícího. V tomto případě a v případě, že prodávající nevyřídí

objednávku v dohodnutém termínu od obdržení objednávky, může kupující objednávku

zrušit.

2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné (viz.Ochrana osobních

údajů).

3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o

to kupující písemně požádá.

4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj

závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

5. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se

plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

6. Prodávající má povinnost potvrdit obdržení objednávky kupujícímu.
 

5. Práva a povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu a telefonní kontakt, na

kterou má být objednané zboží odesláno.

2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně

případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování

objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

3. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku, za předpokladu, že nebyla ještě

odeslaná k zákazníkovi, nebo vrátit zboží do 14dnů od doručení.

4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou

formou.

Kdokoliv má právo požádat o výmaz údajů o své osobě. Z ohledem na ustanovení

souvisejících zákonů (Zákon o účetnictví apod.) však nemůže být takový výmaz proveden

dříve než po 24 měsících od uskutečnění nákupu.

6. Upozornění spotřebitele o možnostech mimosoudního vyrovnání

V souladu s ust. § 14 a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

upozorňujeme, že spotřebitel je oprávněn se v rámci mimosoudního řešení

spotřebitelských sporů oprávněn obrátit na příslušný subjekt určený pro mimosoudní

řešení sporů.

Obecným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je:

Česká obchodní inspekce

Štěpánská 567/15

120 00 Praha 2

www.coi.cz

7. Recyklační poplatek

Recyklační poplatek pokud je z ohledem na zákon vyžadován, je zahrnut v ceně výrobku.

8. Dopravné a způsob platby

Dopravné, způsob platby a veškeré s tím související informace jsou uvedneny na

objednávce.
 

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY
 

Miroslava Róthová - IČO: 02261324

Podmokelská 3/28

40007 Ústí nad Labem – Krásné Březno
 

Nejsme plátci DPH.
 

Záruční doba na zboží nabízené v tomto obchodě je dle zákona 24 měsíců.
 

Reklamaci můžete osobně předat v sídle naší firmy, kde s Vámi bude sepsán

reklamační list nebo ji můžete zaslat na tutéž adresu poštou nebo přepravní

službou.
 

Před zasláním dílu k reklamaci doporučujeme se o tomto kroku s námi dohodnout telefonicky na čísle 603 504 239
 

S náhradními díly vyžadující připojení do elektrické sítě 230V nebo 400V může pracovat jen osoba s příslušnou odbornou kvalifikací. Splnění této zákonné podmínky (vyhl. 50/1978 Sb.) je nezbytné prokázat kupujícím při reklamaci nebo žádosti o odstoupení od kupní smlouvy dle §1829 a dalších.
 

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo

vadné již při převzetí. Naše frma nenese žádnou odpovědnost za nedostatky,

škody nebo újmy, způsobené nesprávnou instalací, umístěním, manipulací,

užitím či údržbou. Instalací náhradního dílu osobou, která není v tomto směru

odborně způsobilá, může dojít k výraznému zkrácení životnosti daného dílu.

 

Záruka se vztahuje na vady materiálu a na vady funkčnosti dodaného zboží.
 

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodborným nebo nepřiměřeným zacházením,

špatnou obsluhou nebo poškozením vlivem jiného vadného

komponentu nebo chybné činnosti spotřebiče, kde byl tento díl použit.

Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné katastrofy, násilného

poškození, povětrnostních vlivů nebo provozu za extrémně neobvyklých podmínek.

Záruka se nevztahuje na běžné a obvyklé opotřebení dílu způsobené

provozem spotřebiče.

Záruka se nevztahuje na poškození a závady způsobené špatnou nebo

závadnou instalací spotřebiče, ve kterém byl díl použit, případně závadou

v instalaci elektrické sítě či vodoinstalace, do které je spotřebič běhěm

svého chodu zapojen.

Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu do zboží, mechanických a

elektrických úprav, či demontáži jakékoli části daného zboží.

Záruka zaniká v případě, že zakoupený komponent je použit k jakémukoli

jinému účelu, než ke kterému byl určen.

Dodavatel neručí za jakékoli škody a za jakoukoli nefunkčnost spotřebiče

způsobené neodbornou instalací dílu, či instalací dílu osobou k dané

činnosti odborně nezpůsobilé.

Dodavatel neručí za jakékoli škody způsobené instalací komponentu,

který není konkrétně určen do daného typu a modelu spotřebiče, a to

tehdy, jestliže si zákazník daný komponent objedná dle svého uvážení,

aniž by vhodnost výběru předem konzultoval s dodavatelem, což je

zákazníkovi předem nabídnuto.

Dodavatel stejně tak neručí za jakékoli škody či nefunkčnost,

jestliže zákazník, přesto, že předem konzultoval výběr dílu

s dodavatelem, nesprávně nebo neúplně uvedl typ a model,

případně výrobní číslo spotřebiče.

 

V případě reklamace je zákazník povinen předložit prodejci:

1. Reklamovaný náhradní díl v kompletním stavu

2. Fakturu nebo platný doklad o zakoupení tohoto zboží

3. Popis důvodu reklamace dílu a požadovaný způsob vyřízení reklamace (oprava,

výměna, vrácení peněz apod ) .

4. U všech dílů vyžadující instalaci odbornou firmou ( tj. díly, které vyžadují připojení

do elektrické sítě 230V - 400V) kopii dokladu o provedené montáži.
 

Zákazník může být vyzván k uvedení značky a modelu spotřebiče, případně jeho

výrobního čísla ze štítku, ve kterém byl, případně měl být, původně tento díl použit,

a to za účelem co nejobjektivnějšího vyřízení reklamace.
 

Odstranění závady zajistí prodejce u příslušné servisní firmy formou opravy, případně

výměny

vadného zboží a to v nejbližší možné lhůtě, nejpozději však do 30-ti kalendářních

dnů včetně, počínaje dnem převzetí reklamovaného zboží.

Prodejce neprodleně po přijmutí zboží k reklamaci vystaví kupujícímu reklamační protokol

o přijetí zboží k reklamaci, kde budou uvedeny povinné údaje o reklamaci. Jestliže

zákazník předá zboží k reklamaci osobně v sídle firmy, bude mu tento reklamační protokol

vytaven okamžitě, jestliže zákazník reklamované zboží odešle přepravcem, bude mu

protokol neprodleně odeslán na email uvedený v jeho objednávce, případně bude o

emailovou adresu požádán.

Jestliže reklamovaný díl nelze opravit nebo oprava by přesáhla původní cenu dílu, a není-li

již možno identický díl pro zákazníka objednat, bude zákazníkovi prodejcem vrácena

původní kupní cena dílu a to nejdéle do 30-ti kalendářních dnů od obdržené reklamace.

 

Reklamace poškozené zásilky
Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě

zkontrolujte dodané zboží. Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte, případně

můžete převzít zásilku od řidiče tzv. "S VÝHRADOU", kde jste plně chráněni proti

možnosti, že by i zboží uvnitř zásilky bylo poškozeno.
 

V případě, že zjistíte, že zboží je skutečně poškozeno, je třeba nám tuto skutečnost

oznámit NEPRODLENĚ -
a poškozenÍ zásilky oznámit max. do 3 pracovních

dnů přepravci ( po dohodě s Vámi reklamaci u přepravce pro Vaši zásilku vyřídíme)

Kontakt pro přepravce DPD- tel. 225 373 373

 

 

PRO REKLAMACI ZÁSILKY NÁM PROSÍM ZAŠLETE NA NÁŠ EMAIL

apmservis@apmservis.cz FOTOGRAFIE:
 

• poškození zboží

• vnějšího přepravního obalu (včetně přepravního štítku, manipulačních značek a

případného viditelného poškození)

• uložení zboží v zásilce a to včetně veškeré vnitřní výplně (důležité)

• Po dobu vyřizování reklamace je třeba zachovat obal zásilky, veškeré vnitřní

balení a poškozený obsah. - dopravce většinou tyto předměty převezme od

zákazníka

 

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností nás neváhejte kontaktovat na našem

kontaktním telefonu 603 504 239 v době od 9.00 - 18.00 Po-Pá


 

Adresa pro zaslání reklamovaného / vráceného zboží:
 

Miroslava Rothová - APM SERVIS

Podmokelská 3/28

40007 Ústí nad Labem – Krásné BřeznoUpozornění spotřebitele o možnostech mimosoudního vyrovnání

V souladu s ust. § 14 a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

upozorňujeme, že spotřebitel je oprávněn se v rámci mimosoudního řešení

spotřebitelských sporů oprávněn obrátit na příslušný subjekt určený pro mimosoudní

řešení sporů.

 

Obecným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je:

Česká obchodní inspekce

Štěpánská 567/15

120 00 Praha 2

www.coi.cz

 

Miroslava RÓTHOVÁ - APM SERVIS
email: apmservis@apmservis.cz

 

 

Informace

<< Informace

Nejprodávanější

<< Nejprodávanější

Tyto stránky využívají Cookies. Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s používáním Cookies.(zjisti více) OK,rozumím